916811-1_l

این روزها اشخاص زیادی در پی داشتن وزن مناسب و گرفتن رژیم های کاهش وزن می باشند. بعضی نمی توانند موفق شوند و علیرغم  اینکه وزنشان پایین می آید در طی یک مرحله، مجددا چاق می شوند . علیرغم شیوه های زیادی که در مورد چاقی مجدد انجام گرفته است  ولی  تحقیقاتی بر روی ترکیب بدن بعد از این اضافه وزن بسیارکم  بوده است. این تحقیق به بررسیب ترکیب بدن پس از چاق شدن مجدد می پردازد.
این مقاله برگرفته از ژورنال AJCN در سال 2011 در واشنگتن انجام گرفته است و هدف آن بررسی ترکیب بدن پس از وزن گیری و نسبت رشد توده چربی و توده عضلانی در طی این افزایش وزن مجدد می باشد. همچنین این مطالعه به مقایسه ترکیب بدن پس از وزن گیری مجدد با ترکیب اولیه بدن می پردازد.
در این مطالعه 78 زن یائسه به طور تصادفی انتخاب شده و ترکیب بدن، میزان توده چربی و توده عضلانی در آنها اندازه گیری و ثبت شد. طی یک دوره این زنان وزن خود را با روش های مشخص کم کردند و ترکیب بدن آنها بررسی شد. سپس بلافاصله 6 و 12 ماه بعد از افزایش وزن، مجددا ترکیب بدن آنها مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج این مطالعه نشان داد که همه توده بدن و متغیرهای ترکیب بدن بلافاصله پس از کاهش وزن کمتر از میزان اولیه بودند که بافت چربی نسبت به توده عضلانی کاهش بیشتری داشت. اما پس از افزایش وزن، در زنانی که بیش از 2 کیلوگرم افزایش وزن داشتند، نسبت توده عضلانی به توده چربی کم شد یعنی در طی این افزایش وزن توده چربی نسبت به توده عضلانی رشد بیشتری داشت. به طور خاص، به ازای هر 1 کیلوگرم کاهش وزن اولیه، 260 گرم بافت عضلانی از دست رفته بود که با افزایش همان 1 کیلوگرم پس از کاهش وزن تنها 120 گرم توده عضلانی تولید شده بود یعنی توده چربی در افزایش مجدد وزن بیش از میان افزایش بافت عضلانی خواهد بود. اگرچه تمام زنان یائسه ای که وزن کم می کنند پس از 1 سال دوباره دچار افزایش وزن نمی شوند، اما با اضافه وزن مجدد میزان توده چربی نسبت به توده عضلانی رشد بیشتری خواهد داشت.
نکته عملی: نتایج این بررسی نشان داد که حفظ وزن پس از یک دوره کاهش وزن بسیار مهم است و از این رو توصیه می شود هدف اصلی خود را تغییر عادات غذایی غلط و داشتن سبک زندگی سالم قرار دهید تا بعد از پایان دوره کاهش وزن نیز بتوانید وزن سلامت خود را حفظ کنید.