136500998

پژوهشهای انجام شده  یک مطالعه نشان داد که مکمل هایی که به مقدار فراوانی روغن ماهی دارند، که  پر از اُمگا3  هستند، ریسک بوجود آمدن فیبریلاسیون دهلیزی را کاهش نمی دهد. فیبریلاسیون دهلیزی یک گونه ای از ضربان نامنظم قلب است، که ضربان قلب در آن به 150 ضربه در دقیقه می رسد. مدارک موجود در این زمینه نشان می دهد که پیروی از رژیم غذایی مدیترانه ای که غنی از اسیدهای چرب اُمگا3 می باشد می تواند موجب کاهش ابتلا به فیبریلاسیون دهلیزی شود. با وجود این نتایج در این زمینه متناقض است. این مطالعه با هدف بررسی اثر مکمل های روغن ماهی بر ضربان نامنظم قلب انجام شد. بدین منظور 337 بیمار با فیبریلاسیون دهلیزی که هیچ دارودرمانی برای ضربان قلب نامنظم دریافت نمی کردند، بررسی شدند. آزمودنی ها به دو گروه 1) دریافت روزانه 4 گرم مکمل روغن ماهی و 2) گروه دارونما تقسیم شدند و به مدت 16 ماه پیگیری شدند. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری در این مطالعه نشان داد که 64 درصد بیمارانی که مکمل روغن ماهی می خوردند در مقایسه با 63 درصد بیمارانی که در طی دوره پژوهش دارونما می خوردند، هیچ تفاوت معناداری در میزان ضربان قلب و علایم بیماری نداشتند. هم چنین، محققین در این مطالعه پیشنهاد کردند که مکمل های روغن ماهی نمی توانند التهاب و یا شاخص های استرس اکسیداتیو را کاهش دهد. مقاله مرتبط با این مطالعه درJournal of the American College of Cardiology  منتشر شده است.

منبع-yourdoctor