Sweat_woman_coldweather

پژوهشهای اخیر  نشان می دهد زندگی اشخاص مبتلا به دیابت نوع  2 می تواند  با  بکارگیری از یک  قدم شمار در زمان پیاده روی بهبود یابد.

 نتایج این تحقیق درمجله  and Metabolic DisorderDiabetes منتشر شده است دراین تحقیق پژوهشگران دانشگاه Guru Nanak Devدرهند به بررسی تاثیر برنامه  ورزشی مبتنی بر شمارش گام در زندگی افراد مبتلا به دیابت نوع 2 پرداختند.

پرفسور Guglaniاستاد طب ورزشی وفیزیوتراپی و همکارانش از 102 بیمار مبتلا به دیابت  نوع 2 برای این تحقیق ثبت نام کردند، زنان شرکت  کننده از 40 تا 70.28سال سن داشتند ومردان 74 ساله بودند. این افراد بصورت تصادفی درسه گروه  ثبت نام  شدند: گروه اول ورزش تحت نظارت همراه با استفاده از گام شمار، گروه دوم گروهی که گزارش ورزش خود را اعلام می کردند  و گروه سوم یا گروه کنترل که به ورزش نمی پرداختند.

این تحقیقات به مدت 16 هفته پیگیری شد و تمام  شرکت کنندگان درانتهای تحقیق به پرسشنامه ای پاسخ دادند.

افزایش کیفیت زندگی

 در پرسشنامه به حوزه هایی پرداخته شده بود که بروی دیابت  تأثیر منفی داشت. درگروه اول بهبود  در چندین حوزه نظیر: آزادی درخوردن غذا، فعالیتهای اوقات فراغت، ظاهر فیزیکی و اعتماد به نفس  مشاهده شد.

 شرکت کنندگان درگروه دوم نتایج مشابهی را نشان دادند اما درحوزه های منفی خاص مانند ” زندگی جنسی” و ” شرایط زندگی” که در بیماران گروه اول بهبود چشمگیری یافته بود، هیچ بهبودی مشاهده نشد.

 محققان  نتیجه گیری  نمودند  که 30 تا 40 دقیقه  ورزش در روز/ پیاده روی متوسط تا شدید همراه با یک گام  شمار- روش  موثری برای بهبود  زندگی بیمارانی است که زندگی کم تحرکی دارند .

منبع-diabetestma