منظور از ارتفاع کم، متوسط، زیاد و سطح دریا

 

هر منطقه ای را بر اساس ارتفاع آن یک نامگذاری کلی گذاشته می شود که عبارتند از ارتفاع کم، ارتفاع متوسط، ارتفاع زیاد، ارتفاع فوق العاده زیاد و سطح دریا. در این بخش شما را با مفهوم آن ها آشنا می کنیم.

منظور از ارتفاع، همان ارتفاع از سطح دریا (دریای آزاد) می باشد.

سطح دریا: صفر تا 500 متر

ارتفاع کم: 500 تا 2000 متر

ارتفاع متوسط: 2000 تا 3000 متر

ارتفاع زیاد: 3000 تا 4000 متر

ارتفاع فوق العاده زیاد: بالای 4000 متر