ساز و کارهای غیر هماتولوژیکی مزایای هیپوکسی

 

در این بخش با بررسی ساز و کارهای غیر هماتولوژیکی هیپوکسی می پردازیم. بومیان نواحی مرتفع، تراکم هموگلوبین بیشتری نسبت به ساکنان مناطق پست دارند. بخش قابل توجهی از تغییرات ظرفیت هوازی باید از عوامل غیر هماتولوژیکی نشئت گرفته باشد.

بیشتر مطالعات بهبود عملکرد را بعد از بازگشت از ارتفاع، با استفاده از Vo2max کمی سازی می کنند که در حقیقت نمی توانند همبستگی محکمی با نتایج عملکرد در شرایط رقابتی واقعی نظیر مدت زمان دوی 5 و 10 کیلومتر داشته باشد.

 

عواملی که در ساز و کارهای غیر هماتولوژیکی نقش دارند:

1- تغییرات در پاسخ تهویه ای هیپوکسی، تولید DGP–3,2

2- تغییر در کانال های سدیم – پتاسیم آدنوزین تری فسفاتاز (NA+/k+-ATPase)