Finger test

افزودن داروی Canagliflozinبه انسولین درمانی سبب بهبود کنترل قند خون و کاهش وزن بدن می شود. در این تحقیق که توسط دانشمندان دانشگاه سیدنی وبیمارستان سلطنتی شاهزاده  آلفرد  در استرالیا انجام گردید مقادیر متفاوتی از کاناگلیفلوزین برای گروهی از افراد  مبتلا به دیابت نوع 2 که همگی  تحت درمان با انسولین بودند، بصورت  تصادفی  تجویز شد.

 به بیماران بصورت تصادفی یا دارونما و یا 100 میلی گرم یا 300 میلی گرم کاناگلیفلوزین داده شد . محققان می خواستند ایمنی و اثربخشی این دارو را بروی  بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 که تحت  درمان با انسولین بودند را بررسی کنند. دراین تحقیق همچنین تغییرات میزان هموگلوبین  A1Cثبت شد.

مقدار هموگلوبین  A1Cدرهفته ی هیجدهم  پس از تجویز کاناگلیفلوزین نسبت به  گروه کنترل  بطور قابل توجهی کاهش یافته بود این کاهش همچنین درهفته 52 نیز مشاهده  گردید. درهر دو گروه درمان فعال با کاناگلیفلوزین، مقدار وزن بدن ومقدار قندخون  ناشتا  کاهش یافته بود. بهبود  مشابهی دراین دو معیار  پس از هفته ی پنجاه ودوم  نیز مشاهده  گردید.

داروی canagliflozinسبب افزایش مقدار کلسترول HDL(کلسترول خوب) دربیماران گردید. در بیمارانی که مقدار 300 میلی گرم از این  دارو استفاده میکردند مقدار کلسترول HDLدرهفته  18 و 52 افزایش یافته بود درحالیکه دربیمارانی که 100 میلی گرم از این دارو دریافت کرده بودند افزایش مقدار کلسترول HDLپس ازهفته ی 52 مشاهده شد.

به طور خلاصه  کاناگلیفلوزین موجب بهبود مقدار هموگلوبین  A1Cوکاهش وزن بیماران  شده و علاوه  بر این مقدار کلسترول خوب(HDL) را نیز افزایش داده است. افزایش مقدار کلسترول HDLسبب کاهش خطر بیماریهای قلبی عروقی از طریق از زدودن کلسترول بد از جریان خون می شود. از سوی دیگر بیمارانی که از داروی کاناگلیفلوزین استفاده می کردند عوارض جانبی  بیشتری را نظیر عفونتهای قارچی دستگاه تناسلی گزارش کردند.

 محققان درنتیجه گیری توضیح دادند که بنظر می رسد  کاناگلیفلوزین مزایای  قابل توجهی هنگام درمان همزمان بیمار با انسولین به همراه دارد. با این حال اطلاعات بیشتری برای استفاده ازاین دارو برای این گروه از بیماران که تحت درمان با انسولین هستند لازم است، بخصوص  تأثیر  استفاده از کاناگلیفلوزین بر نتایج بالینی اصلی باید بیشتر بررسی گردد.

منبع:diabetestma