doctor4

نتایج یک تیم تحقیقاتی بر روی بیماران کلیوی مزمن در 12 کشور  اثبات کرد که بیماران دیالیزی که به تمرینات ورزشی هوازی می پردازند، کیفیت زندگی بالاتر و در نتیجه مرگ و میر کمتری دارند، علاوه بر آن کم تر به افسردگی مبتلا می شوند. به بیان نویسنده مسئول این مقاله،دکتر Antonio Alberto Lopes؛ ” یافته های مطالعه ما از توصیه های ورزشی و افزایش فعالیت بدنی بیماران دیالیزی حمایت می کند. محققین در این مطالعه حدود 5763 بیمار مبتلا به بیماری کلیوی مزمن که دیالیز می شدند را در 12 کشور بررسی کردند. این بیماران پرسشنامه فعالیت بدنی را پر کردند. محققین در این مطالعه بیماران با سن کم تر را انتخاب کردند. در واقع، شرکت کنندگان در این مطالعه میزان فعالیت ورزشی هوازی و یا هر گونه فعالیت ورزشی در راستای افزایش انعطاف پذیری و یا تمرینات قدرتی را گزارش می کردند. در مورد فعالیت های هوازی 6/28 درصد بیماران بدون فعالیت و یا تقریباً فعال بودند، و 4/20 درصد آن ها بسیار فعالل بودند. 3/9 درصد بیماران نیز در فعالیت های انعطاف پذیری شرکت می کردند، ¾ درصد در فعالیت های قدرتی و 8/6 درصد نیز در هر دو فعالیت انعطاف پذیری و قدرتی شرکت می کردند.  یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری در این مطالعه نشان داد که میزان فعالیت ورزشی هوازی با مرگ ومیر و امید به زندگی بیماران رابطه دارد. ” این مطالعه به صورت آنلاین درClinical Journal of the American Society of Nephrology منتشر شد.

منبع-yourdoctor