916811-1_l

بر اساس پژوهشهای  انجام شده در کالج تگزاس با بزرگ شدن شكم و زیاد بودن  اندازه دور كمر  نسبت به دور باسن بوجود آمدن نشانه‌های بیماری قلبی- عروقی زیادتر می شود . این مورد تایید كننده تحقیقات  قبلی است كه  اثبات کردند بزرگی شكمی و نه چاقی کلی بدن، یكی از فاکتورهای ریسک ساز در پیدایش امراض قلبی است.

بررسی 2744 نفر نشان داد كه اندازه دور كمر81 سانتی متر برای زنان و 94 سانتی متر برای مردان صرفنظر از قد بیانگر افزایش جدی خطر بروز بیماری های گوناگون به ویژه بیماری های قلبی- عروقی است. نتایج مطالعه اخیر حاکی از این بود كه سخت و سفت شدن رگ ها (تصلب شرایین) كه با بروز بیماری های قلبی- عروقی ارتباط دارد در افرادی كه شكم بزرگ دارند، بیشتر دیده می شود.

نکته مهم این بود که محققان دریافتند حتی اگر وزن بدن در محدوده طبیعی باقی بماند، افزایش دور كمرخطر صدمه به شریان ها را افزایش می‌دهد. در ضمن احتمال رسوب كلسیم در افرادی كه نسبت دور كمر آنها به دور باسن شان بیشتر است، دو برابر كسانی است كه این نسبت در آنها كمتر است.

منبع-http://www.seemorgh.com