-0443-300x300

مانیتور بیمار، دانسته های مربوط به  نشانه های حیاتی بیمار را یک جا جمع کرده، آنها را بر روی صفحه نمایش نشان میدهد و در شرایط نامطلوب بیمار، اخطارهای لازم را به گروه پزشکی می دهد.‏

‏ فیزیولوژی
مانیتور بیمار، پارامترهای بسیاری را از بیمار با استفاده از روش های مختلف ثبت می‌کند. این پارامترها شامل ‏ECG، ‏IBP، ‏NIBP، دمای بدن، ‏SpO2‎، برون ده قلبی، نرخ ضربان قلبی، نرخ تنفس، میزان گازهای تنفسی، ‏EEG‏ و میزان گازهای خونی.‏
‏ ‏
چگونه کار می کند؟
یک مانیتور پارامترهای مختلف مرتبط با بیمار را به روش های مختلف جمع آوری می کند. ورودی ها پس از تقویت و پردازش، بسته به نوع اطلاعات قابل نمایش، به صورت یک شکل موج و یا مقادیر عددی نمایش داده می شود. محدوده آلارم دستگاه بر روی مقادیر مشخص مربوط به هر پارامتر تنظیم می‌شود تا در شرایط نامناسب بیمار، به تیم پزشکی هشدار داده شود. ‏
‏    ‏‎ ‎‏ ‏
واحدهای اندازه گیری‏

نرخ ضربان قلبی : ضربان بر دقیقه‎ ‎‏ ‏‎(BPM)
‎فشار خون ، ‏mmHg
دما ، درجه سیلسیوس ‏‎(C?) ‎‏ ‏
SpO2‎‏  :  %
برون ده قلبی : لیتر بر دقیقه ‏‎(L/min) ‎
نرخ تنفس : ضربان بر دقیقه‎ ‎‏ ‏‎(BPM)‎
گازهای تنفسی : % یا بخشی از فشار بر حسب میلی متر جیوه ‏‎(mmHg)‎
‏- مقادیر نوعی و متداول ‏

برای افراد بالغ :
نرخ ضربان قلبی :‏BPM ‎‏ ۹۰-۵۰  ‏
فشارخون : ‏mmHg‏ ‏‎ ‎‏(۱۰۰) ۸۰/۱۲۰ ‏
دما :‏C ‎‏ ? ۳۷‏
SpO2‎‏ :  % ۱۰۰-۹۵‏
برون ده قلبی : ‏‎ L/min ‎‏۶  ‏
نرخ تنفس : ‏‎ BPM ‎‏۱۲‏‎ ‎‏ ‏
‎ ‎میزان اشباع گازها : نیتروژن %۷۹ ، اکسیژن %۱۷ ، دی اکسید کربن %۴ ‏

برای نوزادان :
نرخ ضربان قلبی :‏BPM ‎‏ ۱۸۰-۱۲۰  ‏
فشارخون :  ؟!‏
دما :‏C ‎‏ ? ۳۷
‏SpO2‎‏ :  % ۹۸-۹۵
برون ده قلبی : ‏‎  mL/min‎؟!
نرخ تنفس :‏BPM  ‎‏ ۸۰-۴۰‏‎ ‎‏ ‏
میزان‎ ‎اشباع گازها : نیتروژن %۷۹ ، اکسیژن %۱۷ ، دی اکسید کربن %۴

ملاحظات خرید

یکی از نکات مهم در انتخاب مانیتور برای مراکز درمانی و بیمارستانی، توجه به بخش های مراقبت های ویژه و سایر بخش های با حساسیت بالاست. یک مانیتور اتاق عمل باید پارامترهای اصلی نظیر ‏ECG، ‏IBP، ‏NIBP، ‏SpO2‎، دمای بدن، برون ده فلبی و ‏ETCO2‎‏ را نمایش دهد، به عبارت دیگر این پارامترها، حداقل مشخصات لازم برای به کار گیری مانیتور در اینگونه بخش هاست. نکته مهم دیگر، استفاده از سیستم آشکارساز آریتمی هاست است که قابلیت نمایش وآلارم داشته تا در شرایط حساس پرسنل درمانی را آگاه نماید.‏

منبع-bmecenter