introvert-personality-traits

 

درونگرایان مردمانی هستند که ،برروی افکار داخلی  بیشتر از فعالیت های خارجی تمرکز میکنند. آنها بیشتر انزوا طلب هستند و دور از مردم زندگی میکنند ،اما به این معنی نیست که مخالف مردم هستند . در اینجا برخی از ویژگی های شخصیتی درونگراها را می خوانیم

1-    آنها آرام هستند

درونگرایان معمولا دوست دارند کاملا آرام باشند ، و دوست ندارند پچ پچ کنند و بحث نمی کنند  آنها دوست دارند درمورد خود و افکار خود فکر کنند

2-   آنها اشخاص محفوظی هستند

   با توجه به نوع شخصیت درونگرا،  شخص محفوظی  هستند، و همیشه یک فاصله خاصی  از مردم دارند  و سرد و درونگرا هستند

3-  خجالتی هستند

 تنها هستند.  آنها از تنهایی لذت می برند. احساس ضعف و بیقراری در صورت دارند

4-       با محتوا هستند

 آنها ممکن است بلندپروازانه باشند اما جاه طلب هستند و محتوای بیشتری دارند

5 –     درگردهمایی اجتماعی بی دست و پا هستند-

6-     افراد درونگرا وقتی دریک اجتماع  هستند قاطی مردم نمی شوند

7-    کانون توجه

تمرکز و فشار بیش از حد برروی درونگرا ها است.

8-آنها درونگرا هستند

 درونگرایان شانس  تجزیه و تحلیل  و تفکر درباره بسیاری از مسائل را دارند.

9-   زیبا هستند

  معمولا افراد درونگرا زیباتر از افراد برونگرا هستند وبرازنده تر از همتایان فعال اجتماعی هستند .رفتار انها آرام  وهمراه با یک وقار خاصی است

10-  مستقل هستند

افراد درونگرا با اینکه گردهمایی اجتماعی را دوست ندارد اما به این معنا نیست که نمی توانند خودرا اداره کنند آنها  می توانند مستقل باشند و  کارهای خودرا بخوبی انجام دهند  آنها دوست دارند  دیگران در کاروزندگی آنها مداخله  نکنند.

منبع-اختصاصی http://www.hidoctor.ir