blood and diabets

یک تحقیق جدید اثبات کرده است که در برخی گروه های خونی  امکان بوجود آمدن دیابت نوع دوم در خانمها بیشتر میشود. بر این اساس یک دسته از محققان فرانسوی کشف کردند که زنانی که گروه خونی B مثبت دارند 35 درصد بیش از خانمهایی که گروه خونی O منفی دارند به دیابت نوع دوم مبتلا میشوند. این پژوهش با بررسی بیش از 82 هزار زن فرانسوی کسب شده آمده است.

نتایج این مطالعه در مجله Diabetologia منتشر شده است. در این مطالعه مشخص شده که در زنانی که گروه خونی A دارند احتمال بروز دیابت 10 درصد و در آنها که گروه خونیشان B است احتمال دیابت 20 درصد بیش از آنهایی است که گروه خونی O دارند.  مثبت یا منفی بودن به تنهایی تاثیری در احتمال بروز دیابت را نشان نداد.

سپس محققین گروه خونی Aو B را با ار هاش با هم بررسی کردند و دیدند در مقایسه با زنان O منفی، دیابت در زنان A مثبت 17 درصد و در A منفی 22 درصد و در A – B مثبت 26 درصد و در بی مثبت 35 درصد بیشتر شده بود.

با این حال محققان میگویند بررسی گروه های خونی در افراد مبتلا به دیابت یا حتی مستعد به دیابت فایده ای ندارد چون فرد نمیتواند آن را تغییر دهد. عواملی مانند وزن، مصرف سیگار و یا میزان فعالیت بدنی اهمیت بسیار بیشتری دارند چون افراد میتوانند با تغییر در آنها مشکل خود را تحت کنترل درآورند.