cancer-prevent

سرطان بیماری وحشتناکی  است که تا کنون برای آن درمانی کامل پیدا نشده. متاسفانه انسانهای زیادی در طول سال به علت این بیماری جان خودشان را از دست می دهند. اما دچار شدن به همین بیماری خطرناک راهم میتونیم با تغییر سبک زندگی  از این بیماری پیشگیری کنیم

prevent cancer (2)