high-protein

پژوهشگران در تحقیقات اثر رژیم های غذایی با محتوای پروتینی بیشتر یا کم را بر وزن بدن در حالی که کالری زیادی دریافت می شد مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. نتایج این تحقیق اثبات کرد که آزمودنی ها بر خلاف فرق هایی که در ترکیب رژیم غذایی شان داشتند به یک اندازه لاغر شدند. با وجود این، تفاوت بسیاری در ذخیره کالری اضافی در بین آزمودنی ها وجود داشت. افرادی که از رژیم های غذایی نرمال و پر پروتئین پیروی کردند در حدود 45 درصد کالری مازاد را به صورت بافت بدون چربی ذخیره کردند، در حالی که افراد گروه رژیم غذایی کم پروتئین در حدود 95 درصد کالری مازاد رژیم را به صورت چربی ذخیره کردند. به بیان دیگر، محققین به این نتیجه رسیدند که پیروی از رژیم غذایی نرمال و پر پروتئین موجب افزایش سوخت وساز بدن می شود و 45 درصد کالری مازاد به صورت توده عضلانی ذخیره می شود در حالی که در رژیم های غذایی کم پروتئین، کالری مازاد بیشتر به صورت چربی ذخیره می شود. محققین در این مطالعه پیشنهاد کردند که افزایش سوخت وسازی که در اثر رژیم های پر پروتئین ایجاد می شود، ماندگار و ثابت نخواهد بود. به بیان نویسنده مسئول این مقاله؛ دکترSteven R. Smith ، “رژیم های غذایی پر پروتئین برای کاهش وزن و یا افزایش توده بدون چربی بدنی بسیار مؤثر می باشند، با وجود این برای مشاهده نتیجه، بهتر است ترکیب رژیم غذایی ثابت بماند.” ترکیب رژیم غذایی باید نتایج این مطالعه در کنگره سالیانه 2014 چاقی در هفته چاقی در بوستون ارایه شد.

منبع : www.yourdoctor.ir