EmotionalCheckUp

رسیدگی به فرزندان از لحاظ عاطفی بسیار مهم است چون باعث پیشگیری از روی آوردن وی به محبت دیگر افراد خارج از محیط خانواده می شود اگر به کود محبت نکنیم وی در سنین نوجوانی مطمئنا به بیراهه کشانده خواهد شد.

پر کردن خلأهای عاطفی فرزندان، مانع از بیراهه رفتن و نیز شکل‌گیری روابط غیراخلاقی در آنها می‌شود.
تمامی هنجارها و ناهنجاری‌های افراد در خانه شکل می‌گیرد و والدین موظفند  با تربیت صحیح و ارتقای باورهای دینی فرزندان، آنان را از انحراف به بیراهه  باز دارند.
یکی از دلایل عمده دوستی‌های مخفیانه بین دختران و پسران، خلأهای عاطفی  آنان است. اگر نیازهای عاطفی فرزندان در خانه تأمین نشود، آنان خلأ عاطفی  خود را با دوستی با جنس مخالف در بیرون از خانه جست‌وجو می‌کنند.
ممکن است بسیاری از این روابط به ازدواج ختم شود اما در بسیاری از این  پیوندها به علت نبود شناخت کافی، احساسات‌سطحی، توجه به جنبه‌های ظاهری و  هوس‌های زودگذر، با طلاق پایان یابد.
برای یک ازدواج موفق حدود ٨٠ مولفه وجود دارد. دوری از احساسات زودگذر و  ظواهر، همسطح بودن از لحاظ سواد و طبقه و اشتراک عقاید ازجمله مولفه‌ها و  معیارهای یک ازدواج موفق است.
استفاده از تجارب دیگران و هوشمندی در مرحله همسرگزینی از دیگر مولفه‌هایی هستند که جوانان برای انتخاب همسر باید مدنظر قرار دهند.