images.jpg5886

کودکان با نقاشی هایشان خودشان را مطرح میکنند و پرده از رازهای درونشان بر می دارند و شما می توانید پی به احساسات و عواطف آنا ببرید.

عظیم عظیمی از نقاشی کشیدن به عنوان یک ابزار مناسب برای رشد کودکان یاد کرد و افزود: نقاشی در کنار بازی ابزار بسیار مناسبی برای رشد کودک است، لذا توصیه می‌شود خانواده‌ها ابراز نقاشی را در اختیار فرزندانشان قرار دهند.

این روانشناس کودک با تاکید بر اینکه نقاشی کشیدن زمینه‌های رشد شناختی کودک را فراهم می‌کند، گفت: کودک با نقاشی کشیدن می‌تواند جنبه‌های شناختی خود را رشد دهد.

عظیمی افزود: نقاشی کشیدن همچنین می‌تواند نقش مهمی در رشد عاطفی کودک داشته باشد.

وی در ادامه با بیان اینکه نقاشی کودک می‌تواند به عنوان ابزار مناسبی در جهت تشخیص رفتارهای کودک مورد ارزیابی قرار گیرد، گفت: نقاشی‌های کودکان می تواند ابزار مهمی در راستای شناخت وضعیت رشد، کمبودها و توانمندیهای آنان باشد.

وی با بیان اینکه نقاشی‌های کودک رگه‌های هیجانی کودک را در خود نهفته دارد، آن‌ها را ابزار خوبی برای تشخیص عواطف و احساسات کودک مثل ترس‌ها، هیجان‌ها، اضطراب‌ها، افسردگی‌ها و… دانست.

وی بهترین تست برای تشخیص توانمندی‌های کودک را تست گودیناف(ترسیم آدمک) دانست و گفت: با استفاده از این تست می‌توان تا حد زیادی به توانمندی‌های کودک پی برد.

این روانشناس کودک با بیان اینکه هرکسی نمی‌تواند نقاشی‌های کودک را تفسیر کند، گفت: تنها روانشناسانی که در حوزه کودک فعالیت داشته و در زمینه تفسیر نقاشی‌ کودک تبحر دارند، می‌توانند نقاشی‌های کودکان را تفسیر کنند.