1c05a11de38446d0ecc2b4620d1cb276f037c000

آیا آگاه هستید که بدن هر شخص کارکرد متابولیسمی منحصر بفردی دارد ؟ از این رو خیلی مهم است بدانید بر پایه سیستم متابولیکی بدن خود چه خوراکیهایی را باید بخورید و چه مواد غذایی را باید کنار بگذارید؟ زیرا یک سری از غذاها که می خورید ممکن است شخصی را لاغر نگهدارد ولی همان  غذا شخص دیگر را چاق کند . با  جواب دادن به این سوالات نوع متابولیسم بدن خود را پیدا کرده  و یادبگیرید با خوردن چه غذاهایی احساس گرسنگی نمی کنید، لاغر می شوید و در عین حال انرژی مورد نیاز بدن خود را نیز تامین کنید.

.
.
………………………………
اشتهای خود را چگونه توصیف می کنید؟
الف. من اشتهای خوبی دارم
ب. اشتهای من ضعیف است
ج.اشتهای من غیرقابل پیش بینی است

بیشتر اوقات میل به چه نوع مواد غذایی دارید؟
الف. غذاهی نمکی و شور
ب. شیرینی جات
ج. من هر دونوع غذاهای شور و شیرین را هوس می کنم

کدام یک از کلمات زیر وضعیت شما را بهتر توصیف می کند؟
الف. پرحرف و پرجنب و جوش
ب. جاه طلب، سازمان یافته و تحت فشار
ج. مضطرب، عصبی و خسته

کدام یک از ناراحتی های زیر را بیشتر تجربه می کنید؟
الف. خستگی و نگرانی
ب. مبارزه و تقلا با وزن
ج. درد و تیرکشیدن بدن

.
.
……………………….
اگر پاسخ های شما بیشتر شامل موارد الف است حالت گرسنگی شما از نوع عاطفی و هیجانی است! یعنی غذا خوردن شما ربطی به گرسنه بودن ندارد بلکه احساسات شما را به خوردن وا می دارد. شما برای آرام شدن و دور کردن احساسات ناخوشایند میل به خوردن پیدا می کنید. از این رو اغلب گرسنگی بصورت ناگهانی به سراغ شما می آید. شما نسبت به افراد دیگر، که متابولیسم متفاوتی با شما دارند، نیاز بیشتری به پروتئین دارید و از همین روست که غذاهایی شور را می طلبید زیرا نمک اغلب در مواد پروتئینی و چربی ها یافت می شود. رژیم شما باید بطور تقریبی شامل 50 درصد پروتئین،30 درصد چربی و 20 درصد کربوهیدرات باشد.

.
.
…………………………
اگر پاسخ های شما بیشتر شامل گزینه ی ب است گرسنگی شما از نوع یک گرسنگی هوسی است. یعنی با دیدن یا شنیدن بو و یا حتی صحبت درباره یک ماده غذایی چه گرسنه باشید و چه نباشید تمایل به خوردن آن پیدا می کنید. شما بیشتر به شیرینی جات تمایل دارید زیرا بدن شما کربوهیدرات را به راحتی هضم و ذخیره میکند. بنابراین رژیم شما باید بطور تقریبی شامل 70 درصد کربوهیدرات ، 20 درصد پروتئین و 10 درصد چربی باشد.

.
.
………………………
اگر پاسخ های شما بیشتر شامل گزینه ی ج است گرسنگی شما از نوع گرسنگی عادتی است یعنی شما به گرسنه بودن یا نبودن توجهی نمی کنید بلکه فقط چون زمان خوردن است تمایل به خوردن دارید. شما به هردو نوع مواد شیرینی جات و شوری نیاز دارید زیرا بدن شما توانایی مصرف کردن پروتئین، چربی و کربوهیدرات را بطور مساوی دارد. رژیم غذایی شما باید بطور تقریبی شامل 33 درصد پروتئین ، 33 درصد چربی و 33 درصد کربوهیدرات باشد.