comm_disorders_deaf_studies

پرورش و تربیت فرزندان کم شنوا و اطفالی که دچار مشکل در سیستم شنوایی شان هستند امری بسیار حساس و مهم است و نیاز به مهارت و دانستنی های لازم دارد.

دکتر گيتا موللي عضو گروه روانشناسي و آموزش کودکان استثنايي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، در مقاله‌اي “مشکلات فراروي والدين در پرورش فرزندان کم شنوا” را مورد بررسي قرار داده، همچنين جنبه‌هاي مختلف پرورش فرزندان كم‌شنوا از ديدگاه‌هاي مختلف روانشناسي بررسي شده است.

يافته‌هاي اين پژوهش تأکيد مي‌کند نقش‌هاي نيمه تخصصي والدين براي فرزندانشان فشاري مضاعف بر آن‌ها وارد مي‌کند و ساير جنبه‌ها به همان اندازه پر اهميت نقش آن‌ها را به عنوان يک پدر و يک مادر در پرورش فرزندانشان به شدت متأثر مي‌کند.

پرورش کودک کم شنوا با توجه به مسائل بسياري از جمله نوع و ميزان کم شنوايي، سن کودک و ويژگي‌هاي شخصيتي والدين، اثرات متفاوتي بر آن‌ها بر جاي مي‌گذارد.

از آن جا که در فرايند رشد اولين تعامل کودک با والدينش صورت مي‌گيرد، در برنامه‌هاي مداخلات زودرس کيفيت تعامل و پرورش کودکان کم شنوا نقش مؤثري را در پيشرفت بعدي کودک کم شنوا ايفا مي‌کند.