-B_vitamin

پژوهش یک تحقیق جدید نشان داده شد که دریافت مکمل های اسید فولیک و ویتامین 12B ریسک اختلالات حافظه ای و تفکر را کم نمی کند . این  تحقیق یکی از پژوهش های  مهم در این باره است که  تاثیر استفاده دراز مدت مکمل ها را بر مهارت های حافظه ای و فکری مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. در این مطالعه آزمودنی ها مقادیر هموسیستئین بالایی داشتند. مقادیر بالای هموسیستئین با بروز بیماری آلزایمر مرتبط است. به بیان نویسنده مسئول این مقاله؛  دکتر Rosalie Dhonukshe-Rutten، ” از آنجایی که مکمل های ویتامین 12B  و اسید فولیک می تواند موجب کاهش مقادیر هموسیستئین خون شوند. با وجود این نتایج در زمینه اثرات آن ها در پیشگیری از کاهش حافظه و اختلالات مرتبط متناقض است.” هدف اصلی ما در این مطالعه بررسی اثرات این مکمل ها بر کاهش مقادیر هموسیستئین و درنهایت بر بروز بیماری آلزایمر بود.” در ین مطالعه 2919 فرد با متوسط سنی 74 سال بررسی شدند. آزمودنی ها به مدت 2 سال روزانه 400 میکرو گرم اسید فولیک و 500 میکرو گرم ویتامین 12B  می خوردند و یک گروه نیز دارونما دریافت کردند. آزمون های مهارت های تفکری و حافظه در ابتدا و انتهای شروع پژوهش انجام شد. همه آزمودنی ها مقدیر هموسیستئین بالایی داشتند. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری نشان داد که با وجود کاهش مقادیر هموسیستئین در گروهی که ویتامین12B و اسید فولیک دریافت می کردند، تفاوت معناداری در نتایج آزمون های حافظه و تفکر مشاهده نشد. مقاله مرتبط با این مطالعه در مجله Neurology منتشر شد.

منبع : www.yourdoctor.ir