the-past-is-the-past-it-can-never-live-or-last
سعی کنید گذشته را رها کرده و در حال بمانید و اتفاقات و رویدادهای آن درس بگیرید و نه اینکه مدام خود را سرزنش کنید و گذشته را به یاد آورید.

مژگان نیکنام، روانشناس گفت: فرد همواره باید مدیریت زمان را داشته باشد، به گونه‌ای که گذشته فرد پیش آگهی حال وی محسوب می‌شود.
وی با اشاره به مقصود از در حال زندگی کردن، گفت: مقصود از در حال زندگی کردن این است که نقطه تمرکز فرد به زمان حال معطوف شود در حالیکه وی به عقب نگاه می‌کند و از تجربیات خود استفاده می‌نماید این فرد به همراه این نگاه به گذشته، به آینده خود نیز توجه می‌کند.
این روانشناس ادامه داد: تنها مسئله‌ای که در حال زندگی کردن، مهم تلقی می‌شود، غرق در گذشته نبودن است و همراهی این گذشته با حال وی، کار درستی محسوب نمی‌شود در عین حال که فرد تجربیات ماندگاری دارد و از آنها بهره می‌برد.
نیکنام، تصریح کرد: فرد باید مدام در فکر گذشته یا آینده خود،‌ زمان را سپری نکند بلکه فرد با نگاه به گذشته و آینده، زمان خود را در حال سپری نماید