192763_723

رفتار والدین درتربیت و اصول رفتاری کودک در بروز  این نوع شخصیت  در افراد نقش زیادی دارد، چراکه بطور طبیعی والدین در تربیت کودک خود نقش مستقیمی دارند.

مسائل تربیتی در بروز بیماری وسواس تاثیری ندارد ولی باعث شکل گیری شخصیت های وسواسی می شود. ویژگی های ارثی در بیماری روانی به وسواس منجر می شود. افراد دارای شخصیت های وسواسی  برای تصمیمی گیری های مهم زندگی خود مانند گزینش رشته تحصیلی، ازدواج و تصمیم برای بچه دار شدن، سرگردان هستند و مرتب زمان آن را به تعویق می اندازند ،چون قادر نیستند به جزییات توجه کنند و براساس آن به تصمیم خود اعتماد داشته باشند

این افراد همیشه به این فکر میکنند که در آینده رویدادی  غیر قابل پیش بینی رخ خواهد داد و بهتر است منابع خودرا برای آن روز ذخیره کنند. افرادی که همیشه در سطح پایین تر از توان مالی خود زندگی میکنند و با وجود امکان مالی مناسب، از آن استفاده نمیکنند ،در وضعیت نامناسب زندگی میکنند. این افراد علاقمند به احتکار و انبار کردن هستند و هیچ تمایلی به دور اندختن وسایل کهنه و بدون استفاده ندارند. تا حدی که ممکن است لوازم چند سال قبل  خودرا نگهداری  و از یک لباس با طرح یکسان  پنج عدد یا بیشتر خریداری کنند .درمان دارویی ورفتاری، دو روش اصلی برای درمان بیماری وسواس است که در اختلال شخصیتی وسواس، رفتار درمانی تاثیر بیشتری دارد، چراکه داروها تاثیر شیمیایی دارد و به بیماری روانی وسواس مربوط میشود

منبع-اختصاصی http://www.hidoctor.ir