7

 

بعضي بچه ها عادت به دروغ گفتن پيدا مي كنند و خيلي مهم است كه والدين بفهمند چرا فرزندشان دروغ مي گويد. كودكان به طور معمول از سنين چهار پنج سالگي شروع به دروغ گفتن مي كنند. كودكي كه دروغ مي گويد، اين كار را به دلايل مختلفي انجام مي دهد كه در اين مقاله به بعضي از آن دلايل اشاره و راه هاي حل مشكل دروغگويي كودكان عنوان شده است.

جلب توجه

گاهي به دلايلي كودك احساس مي كند، پدر و مادرش او را به اندازه كافي دوست ندارند. به اين ترتيب او دروغ مي گويد تا توجه پدر و مادر را به خود جلب كند.

نياز به حرف زدن

گاهي كودك يك موضوع را به قدري طول و تفصيل مي دهد كه پدر و مادر متوجه  ميشوند او دروغ مي گويد. در چنين مواقعي بايد با كودك در مورد تخيلات ذهني اش حرف زد و از او خواست تا تخيلاتش را نقاشي كند. مهم است كه كودك مرز بين واقعيت و تظاهرها و تخيلاتش را بشناسد.

كمك گرفتن از بازي

از راه بازي با كودك مي توان ارزش و اهميت راستگويي را به كودك فهماند و نتايج منفي حاصل از دروغگويي را به او نشان داد. هنگام بازي به كودك القا كنيد كه دروغگويي چطور روابط دوستانه و صميمانه را به هم مي زند و چطور موجب مي شود تا ديگران شخص دروغگو را دوست نداشته باشند. در قالب بازي و نمايش، بچه ها بهتر به ارزش راستگويي پي مي برند.

تامين امنيت و آرامش

كودك بايد احساس امنيت و آرامش داشته باشد. به طور معمول كودكان به خاطر ترس از تنبيه شدن به دروغگويي پناه مي برند. اشتباهاتي را كه كودك مرتكب مي شود، با گذشت و مهرباني ببخشيد. وقتي كودك در خانه احساس راحتي كند و مطمئن شود هنوز بخشي از خانواده است و با وجود اشتباهاتش او را دوست دارند، هرگز دروغ نمي گويد.

انتظارات منطقي

دروغ هاي كودكان، اغلب ناشي از فشارها و انتظارات بي مورد والدين است. از يك كودك چهار پنج ساله انتظار نداشته باشيد مثل يك نوجوان دوازده سيزده ساله رفتار كند. او هنوز خيلي چيزها را نمي داند و در ضمن بسيار كنجكاو و پرسش جو هست. بي شك انتظارات سخت گيرانه والدين كودك را به سمت دروغگويي سوق مي دهد.

اطمينان از سلامت روان

اگر در كودك خود علائم بيماري اوتيسم را مي بينيد، حتماً او را نزد درمانگر ببريد. در ضمن به ياد داشته باشيد بچه ها مبتلا به اوتيسم دروغ هاي احمقانه مي گويند، سعي كنيد با آنها رفتاري طبيعي داشته باشيد چون آنها نمي دانند چرا دروغ مي گويند. اگر فرزندتان مشكلي ندارد و نمي توانيد از پس دروغگويي هاي او بر بياييد حتماً از يك مشاور كودك كمك بگيريد.

دقت در حرف زدن

خودتان به عنوان پدر و مادر الگويي براي راستگويي باشيد. تا آنجا كه ممكن است، در حضور بچه ها دروغي را به زبان نياوريد. اگر قولي را به كودك مي دهيد حتماً به آن عمل كنيد. بچه ها اول از والدين خود صفات خوب و بد را مي آموزند.

توصيه ها

ـ نيازهايي را كه منجر به دروغگويي در كودك مي شود كشف كنيد و آنها را برآورده سازيد.
ـ هرگز كودك را دروغگو خطاب نكنيد.
ـ هميشه نزد كودك حقيقت و راستگويي را مورد تحسين قرار دهيد.
ـ به كودك نشان دهيد از شنيدن دروغ چقدر ناراحت مي شويد.
ـ از كودك بازجويي نكنيد، چون بازجويي كودك را مجبور به دروغگويي مي كند.
ـ هرگز كودك را به خاطر دروغگويي مورد تنبيه قرار ندهيد.

منبع-خبرفارسی