food (3)

پژوهشگران در  تحقیقی  با استفاده از مدل حیوانی اثبات  که حتی پس از درمان  آترواسکلروزیس مثل  کم شدن میزان کلسترول و تغییر سبک رژیم غذایی، تاثیرات شیوه های ناسالم بر روی  سیستم  ایمنی  خواهد ماند. با وجود این که هر شخصی می داند درست کردن  سبک غذایی تاثیر بسزایی  در پیشبرد سلامتی دارد اما معدود افرادی می دانند که اثرات عادات غذایی ناسالم می تواند اثرات ماندگاری بر دستگاه ایمنی بدن فرد داشته باشد. تغییر عملکرد دستگاه ایمنی دامنه وسیعی دارد زیرا عادات نادرست غذایی می تواند بیان ژن ها را تغییر دهد، و معمولاً این ژن ها مرتبط با سیستم ایمنی هستند. این تغییر در بیان ژن ها ( اپی ژنتیک) در نهایت موجب افزایش خطر بروز بیماری قلبی و عروقی در مقایسه با شرایطی می شود که برای اولین بار در معرض غذاهای ناسالم قرار خواهیم گرفت. به طور کلی این مطالعه اثر تغییرات ناشی از رژیم غذایی را در اپی ژنوم نشان می دهد و زمینه تحقیقاتی  در رابطه بین مداخلات رژیمی و تغییر الگوی غذایی با متیلاسیون DNA و بیماری ها ایجاد می کند. محققین در این مطالع دو گروه از موش ها را در رژیم غذایی پرچرب و کم چرب ارزیابی کردند. پس از دوره پژوهش محققین مغز استخوان موش ها را به گروهی که مشابه خودشان بودند ولی مغز استخوانشان تخریب شده بود، تزریق کردند. گروهی که مغز استخوان را دریافت کردند تحت رژیم غذایی طبیعی قرار گرفتند. یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که شاخص های ایمنی در گروهی که مغز استخوان را از موش های کم چرب دریافت کرده بودند با گروه پرچرب متفاوت است. محققین نتیجه گرفتند که اثرات عادات غذایی ناسالم می تواند ماندگار باشد. مقاله مرتبط با این مطالعه در the Journal of Leukocyte Biology منتشر شد.

منبع : www.yourdoctor.ir