sleep_t837

اگر ذهنتان ناآرام و مغشوش باشد قطعا خواب ناکافی و ناآرامی خواهید داشت و با افکار پریشان نخواهید توانست درست به خواب مناسب درست یابید.

به گفته کارشناسان زمان خواب و مدت زمان خواب نقش مهمی در توسعه افکار منفی بازی می‌کند.
محققان گفتند: تکرار افکار منفی، وسواس داشتن و یادآوری تجارب ناخوشایند زندگی بر اثر خواب نادرست به وجود می‌آیند.
تیم دانشگاه بینگهمتون در نیویورک گفتند افکار منفی که دائم در مغز تکرار می‌شوند بر اثر خواب ناکافی به وجود می آیند؛ محققان خواب یک گروه از جوانان را مورد بررسی قرار دادند؛ در این آزمایشها شدت افکار منفی و داده‌های به دست آمده مرتبط با خواب را ارزیابی کردند، اطلاعات به دست آمده نشان داد خواب دیر وقت و ناکافی باعث افکار منفی و پریشان در فرد می‌شود.
افرادی که زود به رختخواب می‌روند کمتر در معرض این افکار قرار می‌گیرند یا شدت این افکار در آنها کمتر است.
نویسندگان این تحقیق گفتند: این توصیه ساده می‌تواند از افکار منفی جلوگیری کند.

منبع:فارس