07763500135024456495

افزايش لثه، معمولاً همراه با اضطراب، افسردگي و نگراني و درد است.

 علل مصرف يكسري داروها : تجويز بعضي از داروها مي تواند منجر به افزايش حجم لثه در فرد شود، از اين رو اگرچه ممكن است اين افزايش خفيف باشد، اما محلي براي تجمع عوامل بيماري زا بوده و موجب تخريب استخوان و اطراف دندان مي شود.

 افزايش حجم لثه، گاهي بر اثر عوامل عمومي همچون، عدم رعايت بهداشت، خستگي (جسمي و رواني) نوع رژيم غذايي و كمبود ويتامين ها، زمينه براي رشد و فعاليت ميكروبي هاي دهاني فراهم مي شود كه باعث تورم مخاط دهان و لثه مي شود.