symptoms-of-aeparation-anxiety-in-adults

فکر نکنید اختلال اضطراب جدایی فقط در کودکان به وجود می آید بلکه در بزرگسالان و نوجوانان و جوانان هم ممکن است پیش بیاید.

محققان ایتالیایی به تازگی دریافته‌اند که اختلال اضطراب جدایی در بزرگسالان هم وجود دارد.

پیش ‌از این تصور  می‌شد که اختلال اضطراب جدایی (SAD) تنها به کودکان محدود شده و این اختلال  با اختلال هراس (panic disorder) در بزرگسالی ارتباط دارد؛ اما محققان  سرنخ‌هایی از اختلال اضطراب جدایی در بزرگسالان را شناسایی کرده‌اند.

محققان ایتالیایی با استفاده از مقیاس‌های سنجش استاندارد و مصاحبه‌های  تشخیصی‌، 141 ‌فرد بزرگسالان مبتلا به اختلال هراس را جهت تعیین رابطه‌ بین  PD و اختلال اضطراب‌ جدایی ‌(SAD) مورد بررسی قرار دادند.

نتایج بدست آمده نشان می‌دهد، 70 نفر (49.5 درصد) از بیماران مبتلا به  اختلال اضطراب جدایی بودند که این اختلال در 32‌ نفر (46.5 درصد) در  بزرگسالی بروز پیدا کرد.

در ‌مقایسه با 71 ‌بیمار فاقد اختلال اضطراب جدایی، احتمال ابتلا به ترس از  مکان‌های باز (agoraphobia)، شروع زودهنگام‌ هراس از مکان‌های باز و  ترس‌های شدیدتر در افراد مبتلا به این اختلال SAD بیشتر از گروه دیگر بود.

نتایج این پژوهش در مجله Anxiety Disorders منتشر شده است.

ایسنا