extrovert-and-introvert

محل زندگی هر فرد متناسب با شخصیت وی تعیین می شود مثلا فرد برونگرا علاقه دارد درون مکان های خلوت و بی صدا مانند کوهستان زندگی کند!

منطقه خراسان، محققان با انجام سه مطالعه بر روی ارتباط بین شخصیت و جنبه‌‎های فیزیکی محیط زیست به نتایج قابل توجهی دست یافتند. در این تحقیق، وضعیت زندگی افراد در دشت و نواحی کوهستانی مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج بدست آمده نشان داد، از میان پنج صفت اصلی شخصیتی، یکی از صفات یعنی درونگرایی یا برونگرایی با مکان مورد علاقه فرد در ارتباط است.

این مطالعه همچنین نشان داد، افراد در هنگام سفر با دیگران در 75 درصد موارد مناطق کنار دریا و در 25 درصد موارد مناطق کوهستانی را ترجیح می‌دهند؛ برعکس در شرایط تنهایی در 52 درصد موارد کوهستان و در 48 درصد موارد کنار دریا را می‌پسندند.

نتایج این بررسی حاکی از آن است که افراد درونگرا تمایل به زندگی در مناطق کوهستانی دارند و افراد برونگرا بیشتر تمایل دارند در مناطق باز و مسطح زندگی کنند. هنوز شواهد قطعی برای اینکه زندگی در کوهستان سبب درونگرایی می‌شود.

این نخستین پژوهش درخصوص ارتباط برونگرایی و درونگرایی با محل زندگی افراد است.

نتایج تحقیق در مجله Personality and Social Psychology آمده است.

ایسنا