blood-sugar

دانشمندان تایید کردند که اجرای ورزش با یک میزان معین به طور منظم  چاقی شکمی  را کاهش میدهد ولی اجرای ورزش هایی با شدت زیاد  برای کاهش قندخون بسیار خوبست. اجرای ورزش برای افراد مبتلا به دیابت خیلی مهم است چون  به بهبود کنترل قندخون این اشخاص و  خطرعوارض قلبی عروقی مثل بیماری قلبی را کاهش میدهد

پرفسور Rossو همکارانش ازدانشگاه کوئین در دانشکده ی حرکت شناسی و مطالعات بهداشتی کینگستون در انتاریو این پژوهش را با هدف تعیین مقدار ورزش و شدت آن به منظور کاهش چربی شکمی و بهبود  تحمل گلوکز انجام دادند.

دراین تحقیق از 300 فرد بالغ که دارای چربی شکمی  بودند توسط محققان درفاصله ی سالهای 2009 تا 2013 ثبت نام شد. شرکت  کنندگان درسه گروه  تقسیم بندی  شدند: گروه اول ورزشهایی با شدت زیاد را در مدت زمانهای کوتاه انجام می دادند، گروه دوم ورزشهایی با شدت کم اما در مدت زمان طولانی  وگروه  کنترل  که اصلاً ورزشی انجام نمی دادند.

کاهش گلوکز

کاهش وزن دردو گروهی که به ورزش می پرداختند پس از شش ماه  یکسان گزارش شد اما کاهش مقدارقند خون 2 ساعت پس از غذا تنها در گروهی که ورزش هایی با شدت زیاد  انجام می دادند، مشاهده  گردید.

 درگروه ورزش هایی با شدت زیاد مقدار تحمل گلوکز 9 درصد بهبود یافته بود درحالیکه  تغییر تحمل گلوکز درگروهی که به ورزش هایی با شدت پایین می پرداختند،  قابل  اغماض بود.  کاهش اندازه ی دور کمر در مقایسه با گروه کنترل  بسیار زیاد  بود که نشان می دهد  انجام هر نوع  ورزش  بسیار سودمند تر از عدم  انجام  ورزش است.

 دکتر Rossو همکارانش به پزشکانی که به دنبال  استراتژیهای مبتنی  بر شیوه ی زندگی برای کاهش چاقی شکمی افراد  بالغ درمعرض خطرات  سلامت هستند،  استراتژی انجام ورزش را پیشنهاد  می کنند نتایج این تحقیق درمجله ی  the Annals of Internal Medicineمنتشر شد.

منبع: diabetestma.org