1

محققین دریافتند که پرداختن به فعالیت ورزشی با شدت متوسط سه بار در هفته در زنان باردار طی سه ماه دوم و سوم، می تواند خطر تولد نوزادان ماکروزومیا ( بیشتر از 4 کیلوگرم) و در نتیجه نیاز به سزارین را کاهش دهد. این یافته های مطالعه ی رابن باراکت از دانشگاه پلی تکنیک مادرید می باشد. محققین در این مطالعه 780 زن باردار اسپانیایی را که برای مراقبت های بهداشتی به مراکز مراجعه کرده بودند، مورد بررسی قرار دادند، درنهایت 510 نفر آن ها را ضی به شرکت در مطالعه شدند. آن ها همه از لحاظ ورزشی به عنوان افراد غیرفعال شناخته شدند-  به طوری که آن ها کمتر از 20 دقیقه و کمتر از 3 بار در هفته فعالیت ورزشی می کردند. در این مطالعه، گروه مداخله یک برنامه ی تمرینی که از جلسات 55 دقیقه ای فعالیت ورزشی هوازی، قدرت عضلانی و انعطاف پذیری تشکیل شده بود را سه بار در هفته  به مدت 10 تا 12 هفته در 39-38 هفته ی بارداری انجام دادند. در حالی که گروه کنترل توصیه ها و مراقبت های استاندارد را پیروی کردند. نتایج نشان داد که به نظر جلسات تمرینی دیابت ملیتوس بارداری را کاهش نداد ولی دو عامل خطر اصلی: ماکروزومیا ( کاهش 58 درصدی) و زایمان سزارین ( کاهش 34 درصدی) را کاهش داد. به بیان  جاناتن روئیز، یکی از محققین مطالعه ی مذکور ؛ این نتایج نیاز به تشویق مداخلات نظارت شده هنگام بارداری را تقویت می کند و با تأثیرات منفی دیابت ملیتوس بارداری مبارزه می کند.

منبع-yourdoctor