1212

 

در این بخش به بیان خلاصه یافته های مطالعات در مورد هایپراکسی می پردازیم. در بخش های دیگر در مورد هایپراکسی صحبت شده است. اگر می خواهید بیشتر در مورد هایپراکسی و مطالب مرتبط با آن بخوانید در مجله پزشکی دکتر سلام در بخش جستجو کلمه هایپراکسی را تایپ و جستجو کنید.

1- افزایش 5 درصدی بازده توان و فعالیت ENG در محیط های هایپراکسی

2- عدم تغییر معنی دار در RPE، HR و لاکتات

3- افزایش 8/1 درصدی توان در همان HR برای حفظ HR معادل 80 درصد VO2MAX در محیط هایپراکسی

4- افزایش مدت زمان تحمل در شدت 90 درصد VO2MAX در محیط هایپراکسی

5- افزایش غیرمعنی دار VO2MAX در محیط هایپراکسی

6- افزایش مشابه مدت زمان تحمل در شدت 90 درصد VO2MAX در محیط هایپراکسی و نورموکسی

7- کاهش گلیکوژنولیز عضلانی

8- کاهش انباشت لاکتات

9- عدم تغییر معنی دار در فعالیت در فعالیت پیروات دهیدروژناز

10- افزایش برونده توان بیشینه در محیط هایپراکسی

11- افزایش VO2MAX پا در محیط هایپراکسی