espirometr

 

اسپیرومتر دستگاهی برای اندازه‌ گیری حجم‌ها و ظرفیت‌های ریوی است. که در این بخش عکس یکی از این مدل های اسپیرومتر را تهیه و منتشر کردیم جهت آشنایی شما با این نوع اسپیرومتر. اسپیرومتر انواع مختلف دارد که در بخش های دیگر سایت دکتر سلام می تواند با آن ها آشنا شوید. این تصویر, نوعی از اسپیرومترهای موجود در بازار است.