runner

محققین انیستیتوی Karolinska  در سوئد در تحقیقاتی تایید کردند  که حرکات ورزشی استقامتی دراز مدت  قادرندالگوی اِپی ژنتیکی عضلات اسکلتی را عوض کنند. علاوه بر این، محققین در این تحقیق نشان دادند که میان تغییر الگوهای اِپی ژنتیکی و فعالیت ژن های کنترل کننده سوخت و ساز و التهاب رابطه مستقیمی وجود دارد. یافته های حاصل از این مطالعه در زمینه پیشگیری و درمان بیماری های قلبی، دیابت و چاقی کاربرد زیادی دارد. این مطالعه به سرپرستی Carl Johan Sundbergدکتر انجام شد. به بیان نویسنده مسئوول این مقاله؛ ” روشن است که انجام منظم فعالیت ورزشی می تواند کیفیت زندگی و نیز طول عمر را افزایش دهد. با وجود این، اثرات مثبت تمرینات بر بدن روشن نیست.”در این مطالعه مشخص شد که تغییرات اِپی ژنتیک یکی از مهم ترین سازگاری های عضله اسکلتی به تمرینات استقامتی است. اِپی ژنتیک تغییرات بیوشیمیایی گذرا در ژنوم است که از اثرات محیطی ناشی می شود. یکی از تغییرات اِپی ژنتیکی متیلاسیون است، در این تغییر یک گروه متیل به پایه مولکولی DNA اضافه و یا کم خواهد شد، بدون این که اثری بر توالی اصلی DNA داشته باشد. در واقع می توان تغییرات اِپی ژنتیکی را به عنوان نرم افزار در نظر گرفت. این مطالعه بر روی 23  مرد سالم انجام شد. آزمودنی ها  40 دقیقه و به مدت 4 بار در هفته و برای  ماه تمرین کردند. تمرین به گونه ای طراحی شده بود که یک پا به عنوان کنترل و پای دیگر تحت تأثیر تمرین قرار داشت. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری نشان داد که بین متیلاسیون و فعالیت 4000 ژن رابطه مستقیمی وجود دارد. مقاله مرتبط با این مطالعه در مجله Epigenetics منتشر شد.

منبع : www.yourdoctor.ir