Anesthesia

در جراحی مواد بیهوشی بسیار مهم است.این مواد اگرزیاده از میزان مجاز  حتی کمتر از حد مجاز   به بیمار تزریق شوند ، نتایج ناگواری در پی دارد .پژوهشگران بخاطر همین ابزاری درست کردند که این مواد بیهوشی را کنترل کند.این دستگاه از طریق ۲ مکانیزم این مواد را کنترل می کند:

۱٫غلظت را با میزان گاز وارد شده تنظیم می کند.

۲٫مراحل کنترل الکترونیکی

این دستگاه هوشمند مکانیزمی به این صورت دارد که ابتدا مقدار گاز ورودی توسط دستگاه کنترل و تنظیم می شود سپس گاز تازه وارد شده دور می زند و گاز با غلظت بالا وارد دیسک می شود و سپس از طرفی دیگر خارج می شود. این دستگاه غلظت مواد بیهوشی را به طور خودکار و کاملا هوشمند ثبت می کند. از ویژگی های این دستگاه می توان قابلیت حمل و نقل آسان آن، با دادن نوعی گاز به دستگاه می توان تمام ویژگی های آن گاز را دریافت کرد،وزن آن کمتر از ۳٫۴ کیلوگرم است.در هر شرایطی می توان برای اندازه گیری غلظت داروهای بیهوشی (گازها) استفاده کرد.