jens-ostekhanha

 

استخوان ها بر اساس جنس به استخوان های متراکم و اسفنجی تقسیم بندی می شوند. که می توان بر حسب جنس استخوان ها را به متراکم و اسفنجی دسته بندی کرد و تفاوت آن ها را در جنس تشخیص داد. در این بخش به تعریف کوتاه هریک می پردازیم تا بهتر با آن ها آشنا شوید.

 

 

متراکم:

دارای یک حفره مرکزی به نام مغز استخوان که با اندوستئوم پوشیده شده است و در پیرا مون آن پرده ضریع قرار دارد. بین پرده ضریع و مغز استخوان سیستم هاورس وجود دارد.
اسفنجی:

دارای حفره های کوچک و بزرگ و سیستم هاورس ناقص هستند، پیرامون استخوان اسفنجی لایه ای از استخوان متراکم وجود دارد.