670px-Communicate-to-Save-Your-Marriage-Step-3-Version-2

 این مشکلات رایج در بین زن وشوهر و به خصوص زوجین جوان بسیار رد و بدل می شود که برای متداول ترین نوع آنان راه چاره و دستورالعملی داریم.

همسران گاهی موضوعاتی را با هم در میان می‌گذارند که شاید بهتر بود نمی‌گفتند. این کار نه از سر بدجنسی، که به خاطر تصورات ذهنی آنهاست؛ تصوراتی که در هر کدام، بخشی از واقعیت‌ها یا مصلحت‌ها در نظر گرفته نشده است.

up_43e78d200632b3dddff0583275a32946

منبع:مجله سپیده دانایی