3Jokes_Radiology (5)

امروز در سایت پزشکی دکتر سلام برای شما عزیزان عکس هایی هراس آور در رادیولوژی تهیه کرده ایم این عکس ها از اجسام فرو رفته درون بدن انسان گرفته شده است.

 

14-7-23-8838رادیولوژی 2 14-7-23-8958رادیولوژی 5 14-7-23-81131رادیولوژی 8 14-7-23-81151رادیولوژی 9 190648_248 190649_661 190650_438 190651_261 190652_431 81750131424033921804