w1ac4mz3ueto8t2iex8

 

گاهی اوقات بعد از درمان شکستگی جوش خوردگی ایجاد نشده و استخوان ها به هم متصل نمیشوند. این وضعیت میتواند موجب درد و ناتوانی بیمار در استفاده مناسب از اندام خود گردد. در مطالعه ای که در مجله جراحی استخوان و مفاصل The Journal of Bone and Joint Surgery  JBJS به چاپ رسیده مشخص شده است که در بعضی موارد جوش نخوردگی استخوان میتوان از روش شوک ویو تراپی برای تحریک جوش خوردن آن استفاده کرد.

این مقاله بر اساس مطالعه ای است که بر روی 126 بیمار صورت گرفته است. در این بیماران به عللی استخوان های ران، درشت نی، زند زیرین و یا زند زبرین جوش نخورده بودند. محققین بیماران را به سه گروه تقسیم کردند. در دو گروه از بیماران برای تحریک جوش خوردن استخوان از جراحی پیوند استخوان استفاده شده و در گروه دیگر از روش شوک ویو تراپی با 4000 پالس در هر جلسه تراپی استفاده گردید.

مطالعه نشان داد که استفاده از روش شوک ویو تراپی به مدت حدود شش ماه میتواند موجب جوش خوردن استخوان شود بطوریکه کیفیت این جوش خوردگی بعد از دو سال مانند کیفیتی بود که در روش جراحی بدست آمده بود. محققین ذکر میکنند که بیمارانی که از روش شوک ویو تراپی استفاده کرده بودند بعد از سه و شش ماه از شروع درمان احساس بهتری نسبت به بیماری جراحی شده وجود داشت.

در این مطالعه همچنین مشاهده شد که جوش نخوردگی استخوان در 70 درصد بیماران بعد از شش ماه درمان شده بود.

از شوک ویو تراپی معمولا در درمان بعضی از درد های سیستم حرکتی استفاده میشود. این روش درمانی میتواند موجب تحریک و فعال شدن بعضی از عوامل رشد در بدن شود. استفاده از این روش بسیار ساده تر ار جراحی است و میتوان آن را بصورت سرپایی و بدون نیاز به بستری شدن در بیمارستان انجام داد.

منبع-ایران ارتوپد