heart_600x450

پژوهش های هلندی در تحقیق  37 پژوهش را ( با 2768 آزمودنی ) در باره ارتباط میان یوگا و عناصر سلامتی  ارزیابی کردند. یوگا یک تکنیک ذهنی بدنی است که اساس آن به کشور هند بر می گردد. در حقیقت  یوگا ارتباط بدنی، ذهنی و عناصر معنوی است. در بسیاری از مطالعات نشان داده شده است که یوگا بر شاخص های بیماری قلبی و عروقی مثل فشار خون مؤثر است و می توانند خطر بروز حمله ها و سکته های قلبی را کاهش دهد. به طور کلی محققین در این مطالعه بر فواید یوگا در زمینه بهبود شاخص های سلامت قلبی و عروقی تأکید کردند. آن ها خاطر نشان کردند که این اثرات همانند آثار اشکال قدیمی فعالیت ورزشی مثل دویدن و پیاده روی مفید می باشند. یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که عوامل خطر بیماری قلبی و عروقی در افرادی که به یوگا می پردازند در وضعیت بهتری در مقایسه با افرادی که ورزش نمی کنند قرار دارد. علاوه براین، اثر یوگا بر این عوامل خطر با سیار اشکال فعالیت ورزشی قابل مقایسه است. به بیان دقیق تر، یوگا باعث کاهش نمایه توده بدنی ( 77/0 کیلوگرم / متر مربع)، وزن ( 32/2 کیلوگرم)،  فشار خون سیستولی ( 21/0 میلی متر جیوه)، فشار خون دیاستولی ( 9/4 میلی متر جیوه)، LDL- کلسترول (14/12 میلی گرم/ دسی لیتر)،  افزایش  HDL- کلسترول (20/3 میلی گرم/ دسی لیتر) شد. مقاله مرتبط با این مطالعه درEuropean Journal of Preventive Cardiology منتشر شد.

منبع : www.yourdoctor.ir