Handsome man humor funny gesture in a mirror

حس خودشیفتگی در کدام قشر از جامعه بیشتر دیده می شود و احساس خودبزرگ بینی در زنان بیشتر است یا در مردان؟

بر اساس پژوهشی جدید که نتیجه آنالیز چند دهه اطلاعات است، مردها خودشیفته‌تر از زنان هستند.

این کلیشه ذهنی همیشه وجود دارد که زنان بیش از مردان خودشیفته هستند اما نتایج پژوهش‌ها نشان دهنده این است که مردان بیشتر از زنان احساس خودشیفتگی دارند.

این مطالعه نتایج بررسی‌هایی را که در 30 سال قبل و مجموعاً بر روی 475 هزار انسان انجام شده و در قالب مقالاتی آمده را آنالیز کرده و در آن‌ها بر سه خصوصیت افراد خودشیفته یعنی حس قدرت تصمیم‌گیری برای دیگران، حس خودبزرگ‌بینی و لاف زدن و درنهایت حس محق دانستن خود تأکید شده است.

در این پژوهش بیشترین تفاوت در خصوصیات خودشیفتگی بین زنان و مردان در حس محق دانستن خود و کمترین تفاوت در حس خودبینی بود.

خودشیفتگی بااینکه باعث تقویت اعتمادبه‌نفس و رهبریت در فرد می‌شود اما مانع بزرگی در برقراری یک رابطه پایدار بین افراد است و مسبب بسیاری از رفتارهای غیراخلاقی و خشونت‌ها هم می‌شود.

به گفته محققان خودشیفتگی مشکلی برای جامعه و فرد درست می‌کند زیرا این دسته از افراد تلاشی برای بهتر کردن خود نمی‌کنند.

مدیکال دیلی