aci

یک  راه  جدید مهم که به واسطه  آن سیستم  ایمنی بدن ما ارزیابی می شود، توسط پژوهشگران  کشف شد. با این کشف پژوهشگران امیدوارند شیوه ای برای پیشگیری با بیماریهای مزمن و  فلج  کننده ای مثل دیابت  نوع 1،آرتریت روماتوئید و  سایر بیماریهای جدی پیدا کنند

محققان دانشگاه بیرمنگام  مسیر جدیدی را شناسایی کردند که حرکت سلولهای ایمنی  بیماریزا را از خون به بافت درهنگام پاسخ التهابی تنظیم می کند.

یک سیستم ایمنی سالم و کارآمد معمولاً التهاب را تعدیل می کند و بدقت میزان پاسخ به عفونتها و بیماریها  را تنظیم می نماید. در بیماریهایی نظیر دیابت و آرتروز همچنین درهنگام پیری، سیستم ایمنی بدن ما با دقت  کمتری تنظیم می شود، این امر می تواند منجر به بروز پاسخ های التهابی شدید گردد، به این ترتیب  امکان دسترسی نامناسب سلولهای ایمنی به بافت های آسیب پذیر بوجود می آید. مطالعه ی جدید  نشان داد در این  بیماریها و در روند طبیعی پیری ، تأثیرات تنظیمی و مفید این  مسیر از بین رفته است.

نتایج این تحقیق در مجله ی New pathwayمنتشر گردید. دراین مقاله توضیح داده شده است که چگونه یک مولکول کلیدی این جنبه از پاسخ ایمنی بدن ما را تنظیم می کند. نکته ی مهم در این تحقیق این است  که دانشمندان نشان دادند افزودن این مولکول به سلولهای ایمنی بیماران مبتلا به دیابت و آرتروز می تواند حرکت سلولهای ایمنی آنها را مجدداً تحت کنترل درآورد که نتیجه ی آن معکوس شدن تغییرات پاتولوژیک در این  بیماریها است.

پرفسور Raingerاز دانشگاه بیرمنگام می گوید: سیستم ایمنی  بدن ما در طول سالها بتدریج تضعیف می شود این موضوع می تواند منجر به بیماری گردد. درک ارتباط  بین پیری و آسیب شناسی (پاتولوژی) به ما در کاهش خطر ابتلا به بیماریهای  مرتبط با افزایش سن کمک خواهد کرد.

او می افزاید: این کشف بسیارجالب توجه است نه تنها مسیرهای جدید کنترل التهاب را در بدن  ما مشخص کرده است بلکه نشان می دهد که ما می توانیم برای معکوس کردن بیماریهای اتوایمیون و مزمن  و بیماریهای  مرتبط  با افزایش سن داروهای جدیدی طراحی کنیم.

این واقعیت  که مسیر جدید با هر دو بیماری دیابت و آرتریت روماتوئید که بیماریهای کاملاً مختلفی هستند در ارتباط است، دلالت بر کاربرد گسترده ی آن در بسیاری از بیماریهای التهابی و خود ایمنی مزمن دارد.

پرفسور Raingerمی گوید: این زمینه ای از تحقیقات است که ما مشتاقیم آنرا دنبال کنیم و با پزشکان تخصص های دیگر همکاری کنیم تا نقش این مسیر تنظیمی در بروز این بیماریها و درمانهای جدید و استفاده ی گسترده از آنها برای سایر  بیماریها را بررسی نماییم.

چشم انداز مراقبتهای بهداشتی درجهان دچار یک تغییر قابل توجه  شده است، در برخی جوامع  امید به زندگی با شیب زیادی رو به افزایش است، و در جوامع دیگرکه جمعیت آنها در حال پیری است شیوع  بیماریهای ناتوان کننده  که بنوبه ی خود بار قابل توجهی را بر بیماران، خانواده ها و خدمات و سرویس های بهداشتی وارد می کند،  افزایش یافته است.

پرفسور Raingerمی گوید: ارتباط بین عدم کارایی این مسیر و روند طبیعی  پیری نیز بسیار جالب توجه می باشد برای مثال در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید افت کارایی این مسیر تسریع می شود بنابراین درسن بیست سالگی عملکرد سیستم  ایمنی آنها مانند یک فرد هفتاد ساله است.

اگر ما  بتوانیم بیماران  درمعرض خطر این گونه  بیماریها را شناسایی کنیم، قادرخواهیم بود قدرت  سیستم  ایمنی آنها را  بطور مصنوعی تقویت کنیم و بار این بیماریها را بر فرد، خانواده و خدمات  بهداشتی آن جامعه  کاهش دهیم. قدم بعدی دراین تحقیقات انجام تحقیقات بالینی بر اساس این یافته ها است  ما می خواهیم  دسترسی به این نوع درمان را بررسی کرده و درمانهایی برای هدف قرار دادن این مسیر بیابیم.

پرفسور Weissbergمدیر پزشکی بنیاد قلب بریتانیا می گوید: این یک قطعه ی فوق العاده از تحقیقات   است و بنظر می رسد راه جدیدی برای تنظیم التهاب مزمن است. این مسیر کمک می کند علت  شیوع  بیماریهای خود ایمنی مانند آرتریت  روماتوئید را با افزایش  سن توضیح  دهیم. باید در ادامه  تحقیقات،  ارتباط مستقیم  این مسیر را  بیماریهای قلبی عروقی بررسی گردد. بیماری عروق کرونر قلب در افرادیکه به بیماریهای التهابی مزمن نظیر روماتوئید آرتریت  مبتلا هستند، بیشتر شایع است بنابراین ممکن است  این تحقیق به ابداع  درمانهای بهتر برای این  بیماران کمک کند و ما شاهد حملات  قلبی کمتری در این بیماران  باشیم.

منبع : diabetestma.org