دانشمندان در جستجو براي يافتن يك واكسن موثر و ايمن عليه مالاريا به موفقيت چشمگيري دست يافتند.
به گزارش دکتر سلام به نقل از اسکاي نيوز ، دانشگاه باكينگهام، از تهيه نخستين مدل حيواني مطمئن براي مطالعه مالارياي انساني و همچنين تهيه شيوه درماني بديعي خبر داد.
دانشمندان خون گروهي از افراد را كه بطور طبيعي نسبت به اين بيماري ايمني دارند گرفتند و با استفاده از يك سامانه جديد آزمايش حيواني اقدام به اصلاح و تقويت پادتن هاي ضد مالاريا كردند.
دراين سامانه آزمايش حيواني براي نخستين بار به تقليد از نحوه بروز مالاريا در انسان ، اين بيماري در موشها ايجاد شد. تزريق پادتن به موش آنها را در برابر مالاريا محافظت كرد.
پليز و همكارانش در لندن، استراليا و هلند يك انگل موش را گرفته و دست به اصلاح ژنتيكي آن زدند تا پادتن آشنا براي دستگاه ايمني بدن انسان از نظر ژنتيكي توليد كنند. دانشمندان اقدام به اصلاح ژنتيكي دستگاه ايمني بدن موش ها كردند تا يك «مولكول انساني» بر روي گلبولهاي سفيد خون خود توليد كند، بطوري كه اين مولكول انساني انگل را بشناسد و با كمك پادتن ها انگل را نابود كند.
اين گروه تحقيقاتي در آزمايشهاي خود نشان دادند پادتن هاي انساني تزريق شده به موش ها آنها را در برابر اين انگل محافظت مي كند.