vit-1

پژوهشگران انستیتوی سرطان Dana-Farber  در یک تحقیق دریافتند که در مقایسه با بیمارانی که قبل از شیمی درمانی میزان ویتامین D خونی کمی داشتند، آن گروه از بیمارانی که میزان ویتامین D زیادتری داشتند، طول عمر بیشتری نیز داشتند. این مطالعه، حاصل تجزیه و تحلیل  داده های 1000 بیمار با سرطان کولورکتال است که تحت درمان با ویتامین D و نیز شیمی درمانی قرار گرفتند. بیماران با مقادیر 8 نانوگرم در میلی لیتر ویتامین D در گروه کمبود و بیماران با مقادیر 5/27 نانوگرم در میلی لیتر در گروه زیاد قرار گرفتند. به بیان دقیق تر، یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری نشان داد که بیمار با مقادیرخونی زیاد ویتامین D حدود 6/32 ماه زنده می مانند در حالی که بیماران با مقادیر خونی کم ویتامین D، حدود 5/24 ماه زنده می مانند. به بیان نویسنده مسئول این مقاله، دکتر Kimmie Ng؛ “این مطالعه، پژوهشی بزرگ است که بروی ارتباط بین سرطان کولورکتال و مقادیر ویتامین D خونی انجام شده است.” وی در ادامه افزود: ” این مطالعه لزوم ارزیابی مقادیر ویتامین D بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال را برجسته می سازد.” این مطالعه به چگونگی و سازوکار ارتباط بین مقادیر ویتامین D خون بیماران مبتلا و طول مدت حیات آن ها را نپرداخته است. محققین براساس نتایج این مطالعه پیشنهاد کردند که ارزیابی مقادیر ویتامین D بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال و نیز مکمل یاری این ویتامین باید در راهبردهای درمانی مورد توجه قرار گیرد.

منبع : www.yourdoctor.ir