محققان آمريكايي، دارويي ساختند كه با كمك آن مي‌توان با استفاده از ميزان PH معيني، داروي مسكن مصرف شده را به محل درد هدايت كرد.
به گزارش دکتر سلام به نقل ازخبرگزاري آلمان، به گفته محققان آمريكايي، بافت‌هاي آسيب ديده، ميزان PH كمتري نسبت به بافت‌هاي سالم دارند و بدين ترتيب داروي مصرفي در جايي كه لازم است، تأثير مي‌گذارد.
بنابراين گزارش، اين داروي جديد به نام ان پي اي(NP-A )، تا به حال با موفقيت بر روي موش‌ها آزمايش شده است.
براين اساس و به گفته محققان، مصرف اين دارو  بر موش‌ها هيچ عارضه جانبي به دنبال نداشته و آنها معتقدند داروي جديد، سازگارتر از داروهاي معمول و مرسوم بر روي انسان است.