Scale1

یک  وقتهایی هست که شما نباید در آن زمان ها مواقع  وزن خود را اندازه بگیرید زیرا  وزن نشان داده شده  اشتباه خواهد بود و سبب دلسردی شما میشود :
1 – زمانی که شب میخواهید به رختخواب بروید و قبل از آن ترجیح بدهید خود را وزن کنید.
2 – زمانی که آب نوشیدید یا غذا خوردید و خود را وزن کنید.
3 – زمانی که بلافاصله بعد از ورزش خود را وزن کنید.
4 – زمانی که نزدیک به عادت ماهانه و یا عادت ماهانه باشید و خود را وزن کنید.
5 – زمانی که احتیاج به دستشویی دارید و قبل از آن ترجیح بدهید خود را وزن کنید.
6 – زمانی که زایمان کردید خود را وزن کنید.
7 – زمانی که تازه رژیم گرفته اید خود را وزن کنید.
8 – رفتن روی ترازو در روز به مکرر.
9 – زمانی که مشکوک به بارداری هستید.

و اما نکته هایی ظریف برای دانستن یک وزن درست

خود را صبح زود وزن کنید بدون آنکه چیزی خورده و یا نوشیده باشید و بدون آنکه ورزش صبحگاهی را آغاز کرده باشید و حتما بعد از دستشویی باشد. سعی کنید یک مکان خاصی را برای ترازوی خود در نظر بگیرید یک جای مسطح. همچنین وزن لباس هم مهم هست و با لباس هایی خود را وزن کرده که از لحاظ وزن نزدیک بهم باشند و نکته آخر حتما از 12 شب به بعد چیزی نخورده باشید.