fenjan-ayenei (1)

 

جدیدترین مدل های فنجان آینه ای. این فنجان ها طرج آینه هستند و زمانی که روی نعلبکی قرار میگیرند، طرج نعلبکی روی فنجان انعکاس پیدا می کند و بسیار زیباست

 

fenjan-ayenei (2)

fenjan-ayenei (3)

fenjan-ayenei (4)

fenjan-ayenei (5)

fenjan-ayenei (6)

fenjan-ayenei (7)

fenjan-ayenei (8)

fenjan-ayenei (9)

fenjan-ayenei (10)