iStock_000016141235XSmall

چه عاملی سبب می شود کودکان شب هنگام راه بروند و ریشه پیدایش این اختلال خواب کجاست؟

علی سلیمانی گفت: اختلالات خواب بیشتر در کودکان شایع بوده و در سنین مختلف به گونه های متفاوت دیده می شود.

وی افزود: نخوابیدن در شب، طی سال اول زندگی یکی از مهمترین اختلالات خواب بوده و بی میلی به خواب و دچار کابوس شدن نیز در طول سال دوم رایج است.
 کارشناس روانشناسی در ادامه بیان داشت: از سه تا پنج سالگی مشکل به خواب رفتن، بیدار شدن در طول شب و ابتلا به کابوس بروز کرده و بعدها راه رفتن و بی قراری در خواب و سایر اختلالات بروز می کند.
 وی در ادامه بیان کرد: این عارضه معمولاً بین 11 تا 14 سالگی مشاهده می شود و کودک به دنبال رؤیاهایی که داشته است از جا بلند شده، به راه می افتند و بعداً هیچ خاطره ای از آن ندارند و اغلب با گریه کردن و حرف زدن در خواب همراه است.
وی در رابطه با علل این عارضه گفت: گروهی از روانشناسان حالت راه رفتن در خواب را ارثی می دانند و گروهی نیز علت اساسی آن را مربوط به کشمکش های روانی کودک می دانند.
 سلیمانی ادامه داد: تعداد اندکی از روانشناسان نیز علت این عارضه را نارس بودن دستگاه اعصاب مرکزی می دانند.
 کارشناس ارشد روانشناسی در رابطه با راه های درمان این عارضه افزود: بعضی ها بیدار کردن پیاپی را در مورد این قبیل کودکان به کار می برند و معتقدین به نارسی دستگاه اعصاب، رسیدن به دوره ی بلوغ را برای رفع اختلال می دانند.
وی در پایان گفت: درمان با دارو نیز پیشنهاد شده است ولی در مورد عوارض جانبی آن نگرانی هایی وجود دارد.
باشگاه خبرنگاران