527082_508687265872449_945322758_n

شکستگي ها اغلب وقتي به وجود مي آيد که قوزک صدمه ديده در آن قسمت از استخواني که نقش بسيار مهمي را ايفا مي نمايد ، دچار نقص گرديده باشد. تفاوت مکانيسمهايي که در بين نقاط صدمه ديده وجود دارد و به وسيله عکس برداري مشخص شده ، که تحت عمل جراحي قرار گرفته يا اينکه طي يک دوره درمان خاص و ويژه مورد معالجه قرار مي گيرد.

تشخيص و درمان صدمات شديد قوزک پا در حال حاضر باعث شده که متخصصين ارتوپدي و ديگر پزشکان براي درمان ابتدائي آن با هم به رقابت بپردازند.

تعيين کردن مکاني که قوزک پا از آن ناحيه صدمه ديده است ، پيچ خوردگي را از شکستگي جدا مي کند اما تشخيص دادن آن به طور صحيح بدون استفاده از اشعه ايکس امکان پذير نيست. پزشکان مي توانند با تشخيص و تعيين روند بهبودي ، آمادگي فرد براي برگشت به بازي و يا عدم توانبخشي فرد را درصورت تمايل او به بازگشت ، به بازي مورد بررسي قرار داده و تعيين نمايند . پيچ خوردگي قوزک پا ، يکي از دلايل معمول و متداول است که ورزشکاران بر اثر آن به خاطر ناتواني ، بازي را از دست مي دهند و از شرکت در مسابقه محروم مي شوند. علي رغم فرصت هاي زيادي که پزشکان براي آشنايي و ارزيابي ، جهت شناخت صدمات قوزک پا در اختيار دارند ، هنوز تشخيص پيچ خوردگي از شکستگي استخوان بسيار سخت و دشوار است.

تشخيص صدمات قوزک پا براساس عوامل ظاهري آناتومي بدن در ابتدا ، امکان دارد موردي ساده به نظر آيد. پيچ خوردگيهاي بيشتر وقتي به وجود مي آيد که قوزک پا در قسمت استخواني شکل که استواري و ثبات کمتري دارد صدمه مي بيند.

شمار زيادي از پيچ خوردگي ها و دررفتگي هاي استخوان که بعد از دوره درمان دوباره عود مي کند و عوارض طولاني مدتي را براي بيمار باقي مي گذارد ، ناشي از بي ثباتي و نااستواري استخوان و يا ورم مفاصل است. همچنين دوره درمان به وسيله پزشک مربوط تا حد بهبودي کامل ، اجرا و تکميل نگرديده است.

ورزشکاران و مربيان ، اغلب ، اهميت کمي براي دررفتگي هاي قوزک پا قائل هستند و بدون توجه به عود کردن مجدد نقطه آسيب ديده يا فرض ناتواني در محل ، قبل از اينکه به توانبخشي و بهبود کامل برسند خواستار بازگشت به بازي مي باشند.

البته ، ورزشکاران و مربيان به مجرد اينکه احساس بهبود مي کنند براي بازگشت به بازي و انجام تمرينات خود را تحت فشار قرار مي دهند.

 


بیشتر بخوانید: با علل اصلی ورم قوزک پا آشنا شوید