tips-for-women-with-pcos

از بهترین روش برای افزایش جذب آهن از مواد غذایی مصرف مواد حاوی ویتامین به همراه غذا است زیرا آهن سه ظرفیتی که در غذاهای گیاهی به وفور دیده می شود

امروزه عامل های متعددی دست به دست هم می دهند تا از میران آهن بدنتان کاسته شود و بدنتان نتواند به درستی به عملکرد خود ادامه دهد.

مسعود کیمیاگر متخصص تغذیه و رژیم درمانی  گفت: کاهش میزان آهن و معمولا نتیجه ناکامی و یا نادرست و بی اطلاعی از منابع مناسب تامین کننده آهن است و عواملی مثل تان ها و فسفات ها مصرف بیش از اندازه فیبر در کاهش جذب آهن بدن موثر است.

وی افزود: از همه مهمتر مصرف زیاد چای به علت داشتن ترکیبات تانن ها، قابل رسوب است و مانع از جذب آهن می شوند و باید گفت: اصولا زمانی مواد در روده قابل جذب می شوند که به صورت محلول باشند زمانی که به صورت غیر محلول و رسوبی باشند غیر قابل جذب می شوند.

وی تاکید داشت: از عوامل دیگر که باعث عدم جذب آهن می شود می توان به انگل های روده ای اشاره کرد زیرا انگل ها مصرف کننده آهن بدن هستند و از طرف دیگر دستگاه گوارش را آزاد می کنند و به اشکال مختلف باعث کاهش جذب آهن می شوند.

وی اذعان داشت: برخی از بیماری ها همچون عفونت های روده ای مانع از جذب آهن می شود و باید گفت روده زمانی مواد را جذب می کند که آزردگی نداشته باشد و زمانی که دچار عفونت شود جذب آهن بدن را نیز به شدت کاهش می دهد.