Anaerobic-Incubator (1)

دستگاه انکوباتور انایروبیک یکی از دستگاه های پرکاربرد در علم پزشکی است که در یولوژی سلولی ,ژنتیک ,ویروس شناسی ,تحقیقات ,سرطان وکشت بافت کاربرد دارد. این دستگاه یک محیط حفاظت شده برای کار را در اختیار پزشکان قرار می دهد. تصاویری از جزییات و زوایای مختلف این دستگاه با کیفیت خوب در ادامه مطلب موجود می باشد

Anaerobic-Incubator (1)

Anaerobic-Incubator (2)

Anaerobic-Incubator (3)

Anaerobic-Incubator (4)

Anaerobic-Incubator (5)

Anaerobic-Incubator (6)

Anaerobic-Incubator (7)