Growth-Room (1)

یکی از وسایل پرکاربرد به خصوص در آزمایشگاه های گیاهشناسی و گیاهپزشکی اتاق های رشد هستند که در ابعد و اندازه های مختلف وجود دارند. این اتاقک ها کنترل دما ، رطوبت ، نور و … را در وضعیت متعادل و دلخواه قرار می دهند و باعث به دست آمدن نتیجه دلخواه می شوند. تصاویری از انواع این اتاق های رشد را ببینید

Growth-Room (13)

Growth-Room (14)

Growth-Room (15)

Growth-Room (2)

Growth-Room (3)

Growth-Room (4)

Growth-Room (5)

Growth-Room (6)

 

 

Growth-Room (8)

Growth-Room (9)

Growth-Room (10)

Growth-Room (11)

Growth-Room (12)