audiometry-room (1)

اتاق های شنوایی سنجی یا ادیومتری اتاقک های عایق صدایی هستند که با قرار گرفتن در آن ها مورد آزمایش شنوایی سنجی قرار خواهیم گرفت . این اتاقک ها دارای اندازه ها و اشکال متفاوتی هستند که در ادامه این مطلب تصاویری از انواع این اتاقک ها و نحوه کار آن ها را قرار داده ایم

audiometry-room (2)

audiometry-room (3)

audiometry-room (4)

audiometry-room (5)

audiometry-room (6)

audiometry-room (7)

audiometry-room (8)

audiometry-room (9)

audiometry-room (10) audiometry-room (11)

audiometry-room (12)